Alkohol och droger

Den som dricker mycket riskerar att begå brott och råka ut för brott. Ungdomar som använder alkohol riskerar bland annat att hjärnans utveckling hämmas, att de utvecklar missbruk som vuxna, olika typer av skador och ökad utsatthet för våld.
Ungdomar tål alkohol sämre än vuxna, och tjejer tål alkohol sämre än killar eftersom tjejkroppen innehåller mer vatten (alkohol är vattenlösligt och späds ut i relation med andel vatten i kroppen).


Brå frågar varje år personer som blivit utsatta för misshandel om förövarna varit alkohol- eller drogpåverkade. I drygt sex misshandelsfall av tio (65 procent) uppger den som blivit utsatt för misshandel att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. Studier har också visat att unga människor löper större risk att bli indragna i gatuvåld i samband med nattliv på stan om de har druckit alkohol.

 

Olika forskare ser kopplingarna mellan alkohol och våld ur olika perspektiv. Vissa anser att alkoholens påverkan på hjärnan gör att människor tappar sina hämningar och vissa kan bli aggressiva. Andra forskare ser mera till hur miljöer, situationer och kulturella faktorer påverkar hur man beter sig när man druckit alkohol.

Skolelevers alkohol- och drogvanor

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, undersöker regelbundet vilka alkohol- och drogvanor svenska skolelever har. I stora drag har alkoholkonsumtionen och andelen unga som druckit smuggelsprit minskat, medan andelen unga som använder narkotika är oförändrad under 2000-talet.

 

Andel unga som dricker minskar

Andelen unga som dricker alkohol bland niondeklassare och i gymnasiet har sjunkit under 2000-talet. I skolundersökningen, som CAN gör varje år, svarade 43 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna i årskurs nio att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna (2014). Siffran är den lägsta som uppmäts sedan mätningarna startade 1971. 
Motsvarande siffror i gymnasiet var 76 procent för pojkarna och 82 procent för flickorna. På senare år har det varit fler flickor än pojkar som dricker alkohol och skillnaderna har ökat.

 

Höjd debutålder

Det finns studier som visar på att de som börjat dricka tidigt har en högre alkoholkonsumtion i vuxen ålder och också löper risk att utveckla ett skadligt bruk, det vill säga ju tidigare man börjar dricka desto större skador. 2014 års undersökning visar att andelen pojkar och flickor i niondeklass som berusat sig före 13 års ålder har halverats – från 20 procent 2005 till tio procent 2014.
I undersökningen framkommer också att antalet riskkonsumenter bland niondeklassarna (både pojkar och flickor som dricker ofta och mycket) gått ner från 30 procent 2000 till cirka tio procent 2014.


Starköl och sprit svarar för den största delen av alkoholkonsumtionen bland pojkar både i nionde klass och i gymnasiet. Bland flickorna i årskurs nio och gymnasiet är det i stället och sprit och blanddrycker (stark cider och alkoläsk) som dominerar. Folköl och vin svarar för betydligt lägre andelar.

 

Alkohol från Systembolaget fortfarande vanligast

Användningen av smuggelsprit ökade i början av 2000-talet, under samma tid som andelen som druckit hembränt minskade kraftigt fram till och med 2012 (men har sedan ökat igen). 2014 uppgav 18 procent av pojkarna och 24 procent av flickorna i årskurs nio att de druckit smuggelsprit senaste 12 månaderna. Motsvarande för hembränt var 6 procent för både pojkarna och flickorna. Det kan dock vara svårt för eleverna att uppge om alkoholen är smugglad eller hembränd. Totalt har dock andelen som druckit någon form av illegal alkohol (smuggelalkohol eller hembränt) sjunkit under senare år. Alkohol från Systembolaget dominerar både i årskurs nio och i gymnasiet. Det näst vanligaste alternativet i är att köpa av person som säljer insmugglad alkohol, undantaget flickor på gymnasiet där restaurang kommer på andra plats.

 

Upplevda problem med alkohol

I takt med den minskande alkoholkonsumtionen bland ungdomar rapporterar också färre ungdomar alkoholrelaterade problem.

De vanligaste problemen eleverna i årskurs nio rapporterade i samband med att ha druckit alkohol var att ha:

  • Förstört saker eller kläder (20 procent)
  • Råkat i gräl (18 procent)
  • Tappet pengar eller andra värdesaker (15 procent)

I gymnasiet uppgav man samma problem, nämligen att ha förstört saker eller kläder (30 procent), råkat i gräl (30 procent). Därefter kom att ha haft sex utan kondom (27 procent).

I årskurs nio uppger 13 procent att de fått problem med vänner, en av tio elever att de har fått problem med föräldrarna, och sex procent att de skadat sig själva och fem procent att de blivit utsatta för våld. 


Andel unga som använder narkotika oförändrat

Det är relativt ovanligt att svenska ungdomar använder narkotika. Sedan 1990-talet uppger mellan 5-10 procent av niondeklassarna att de någon gång använt narkotika. År 2014 var denna andel 8 procent. Användning av narkotika är dubbelt så vanlig bland ungdomar i gymnasiet och motsvarande värde för dessa var 17 procent år 2014. Det är något vanligare bland pojkar att ha använt narkotika och könsskillnaderna är större bland gymnasielever än bland grundskoleelever.

 

Att ha använt narkotika någon gång under de senaste 30 dagarna brukar användas som en indikation på en mera regelbunden konsumtion. År 2014 var det två procent i årskurs nio och fyra procent i gymnasiet som uppgav att de använt narkotika under de senaste 30 dagarna.  

 

Cannabis vanligast

Cannabis (hasch/marijuana) är den allra vanligaste drogen som eleverna använt och därefter kommer spice eller liknande rökmixar.

 

Under de senaste tio åren har ett antal syntetiska droger introducerats och den vanligaste typen brukar kallas spice. Spice kallas ibland för internetdrog på grund av att drogtypen kunde beställas den vägen, som ett lagligt alternativ. Numera är dock många av dessa preparat klassade som antingen narkotika eller hälsofarlig vara eftersom innehållet ofta inte är känt för användaren. Cirka 2–3 procent av eleverna i årskurs nio och 4–5 procent i gymnasiet svarar att de någon gång använt spice.

 

De elever i gymnasiet som uppger att de använt nätdroger har också använt cannabis eller annan narkotika, är regelbundna rökare och har för vana att dricka stora mängder alkohol. Fler killar än tjejer i gymnasiet uppger att de provat nätdroger.

 

Men det finns även ungdomar som prövar till exempel, amfetamin, kokain, sömnmedel/lugnande medel, heroin och ecstasy. Andelen elever som under perioden uppgett att de använt någon annan narkotika än cannabis eller spice ligger i huvudsak på ca en procent eller lägre.

 

Frågor och svar

Är langning av alkohol till minderåriga olagligt?

Svar: Det är förbjudet att sälja starköl, vin eller sprit till den som är under 20 år. Det är också förbjudet att köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.Tobaksvaror eller folköl får inte säljas till någon som är under 18 år. Det är också straffbart.Läs mer på Brås webbplats

Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott.

 

LänkarCentralförbundet för alkohol- och drogvanor (CAN)

Hur dricker du? Genom alkoholprofilen kan man testa sina alkoholvanor på webben. (IQ)

Ungdomar som använder nätdroger (CAN)

Foto: Sima

En ölkran på en bar

Polisen griper Johan efter ett slagsmål på en fest. Vad händer sedan? Testa dina kunskaper om rättsväsendet.

 

 

 

Vad händer i hjärnan när man dricker alkohol? Och hur påverkas vårt omdöme? Se UR:s programserie om alkohol och andra droger.