Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott som oftast går ut på att komma över andras (privatpersoners, företags eller samhällets) pengar eller egendom. Till ekonomisk brottslighet räknas bland annat bokföringsbrott, skattebrott, förskingring och mutbrott.

Att arbeta svart är ett skattebrott som innebär att man inte betalar skatt på sin lön. Enligt en beräkning av Skatteverket omfattar svartarbete över 60 miljarder per år. När företag och privatpersoner inte betalar skatt går samhället miste om pengar som skulle kunna användas till exempelvis skola och sjukvård.

Många jobbar svart

År 2015 anmäldes 14 500 skattebrott, 14 600 bokföringsbrott och 
1 690 förskingringsbrott. Dessutom anmäldes omkring 155 000 bedrägeri- och bidragsbrott. Hur många ekonomiska brott som anmäls beror till stor del på hur många företag och personer som myndigheterna kontrollerar det året.

Vart femte hushåll uppger att man köpt svarta tjänster och cirka 800 000 svenskar arbetar svart. De flesta som är misstänkta för ekonomiska brott är medelålders män som arbetar i ett litet företag.

Det är vanligast med skattefusk inom uthyrnings- och företagsservicefirmor, parti- och detaljhandel, byggindustri, jordbruk, tillverkningsindustri samt restauranger och barer. Skatteverket bedömer att dessa sex branscher står för närmare 69 procent av de beräknade dolda arbetsinkomsterna.

Genom att inte betala skatter och avgifter kan ohederliga företag erbjuda billigare tjänster och konkurrera ut företag som gör rätt för sig. Några branscher – till exempel städ-, bygg-, transport-, restaurang- och taxibranscherna brukar pekas ut i dessa sammanhang. Företag som utför svart arbete skapar också en grogrund för organiserad brottslighet som penningtvätt, hot och korruption eftersom eventuella tvister inte kan lösas på vanligt, lagligt, sätt i domstolen.

Bedrägerierna ökar

Under 2015 anmäldes cirka 174 000 bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken). Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten mer än tredubblats. 
 

Viljan att anmäla varierar mellan olika typer av bedrägerier och beror på omständigheter vid brottet samt myndigheters och privata aktörers förmåga att upptäcka de brott som riktas mot dem. Bedrägeri är ett typiskt seriebrott där en enda bedragare kan ge upphov till tusentals anmälda brott under en kort period. Bedrägerierna kan därför uppvisa stora skillnader i statistiken från år till år.

 

Stort mörkertal för bedrägerier

Många bedrägerier kommer inte till myndigheternas kännedom. Av de cirka 6 550 personer som misstänktes för bedrägeri 2015 var majoriteten män, omkring 19 procent var kvinnor. Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom och strafföreläggande.


Källa: Brå och Ekobrottsmyndigheten

 

Frågor och svar

Vad händer om jag jobbar svart?

Svar: Att arbeta svart innebär att du inte betalar skatt på din lön. Om du arbetar svart riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk eller arbetslös. Du får lägre pension och kan bli utan ersättning om det sker en olycka på jobbet. Du kan också bli tvungen att själv få betala den skatt din arbetsgivare skulle ha betalat. Du kan åtalas och dömas till böter om du tjänar stora belopp som du inte deklarerar. Är brottet allvarligt kan du i stället dömas till fängelse. Läs mer på www.ekobrott.se 


Länkar

ekobrott.se (Ekobrottsmyndighetens ungdomssidor)
Ekobrottsmyndighetens webbplats
Om du ska starta eget företag och vill få reda på vilka skatter du ska betala (Skatteverkets webbplats)

Läs mer på Brås webbplats

Bedrägeri (ur Brottsutvecklingen, pdf)
Storskaliga skattebrott
Penningtvätt 


Johanna Olseryd, utredare på Brå, förklarar bland annat varför internetbedrägerier ökat så mycket de senaste åren.
Se fler filmer

 

Hantering av kassa

Foto: Bicho/Botvidsson