Medling

Medling vid brott är ett möte mellan gärningsperson och brottsoffer. Mötet äger rum tillsammans med en opartisk person, en så kallad medlare. Man möts för att prata om brottshändelsen och konsekvenserna av den. Medling vid brott är en möjlighet för gärningspersonen att ställa tillrätta och för brottsoffret att få gottgörelse och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet.

 

Medling är frivilligt

De brott som medling gäller ska vara anmälda till polisen. Dessutom ska gärningspersonen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den. Medling är helt frivillig för båda parter och riktar sig främst till unga lagöverträdare. De flesta gärningspersoner som deltar i medlingsmöten är mellan 15 och 17 år. Det är också möjligt att använda medling med yngre personer, dock inte barn under 12 år om det inte finns särskilda skäl.
Internationell forskning visar att medling är bra för att minska risken att unga lagöverträdare fortsätter att begå brott.

Vanliga brott

Omkring två tredjedelar av gärningspersonerna är pojkar och en tredjedel är flickor. De vanligaste brotten vid medling är snatteri, misshandel, skadegörelse, olika typer av stölder och inbrott, person- och butiksrån, olaga hot samt ofredande.

Reparativ rättvisa

Medling bygger på tanken om så kallad reparativ rättvisa, det vill säga den som har åsamkat skadan ska reparera den genom att gottgöra den person som skadats. Man fokuserar på det som har hänt, brottet, och konsekvenserna för dem som är berörda av det – brottsoffret, gärningspersonen och andra i samhället, som familj, skola etc. Man ställer frågor som: Vem är skadad? Vad behöver den som skadats? Och vems ansvar och förpliktelser är det? Hur kan man reparera skadan och hur kan man förebygga framtida brott?

Båda får berätta

Brottsoffret får möjlighet att berätta för gärningspersonen hur brottet påverkat honom eller henne och vilka konsekvenser det fått i vardagen. Han eller hon får också en möjlighet att ställa frågor. Gärningspersonen får berätta om varför brottet skedde, om tankarna innan brottshändelsen och vad han eller hon skulle kunna göra för att reparera skadan. Att söka försoning och avslut är viktigare än att straffa gärningspersonen.
Ett avtal om gottgörelse kan formuleras. Avtalet kan innehålla överenskommelser om förändringar, ekonomisk ersättning och arbetsinsatser. 

Kommunerna erbjuder medling

Det är kommunerna som erbjuder medling och Socialstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Läs mer på Brås webbplats

Medling vid brott i Sverige under 2000-talet

Två personer skakar hand.

Foto: Tobkatrina