Olaglig fildelning

Många människor tror att det är tillåtet att sprida (ladda upp) och att ladda ned upphovsrättsligt skyddad musik och film via Internet för privat bruk (fildela). Många vet att det är olagligt men lever ändå i tron att ingenting kan hända. Den lagen man bryter mot kallas upphovsrättslagen och straffet är böter eller fängelse i upp till två år. Vad många inte heller tänker på är att den drabbade rättighetsinnehavaren även har rätt att begära skadestånd. Något som kan växa till en skuld som kan följa den dömde personen resten av livet.  


Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt är den rätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän eller skapare har till sina verk. Bestämmelserna om denna rätt finns i lagen om upphovsrätt. Det kan till exempel vara böcker, tidningar, dikter, sångtexter, datorprogram, musik, teater, film, fotografier och konstverk. Rättigheterna uppkommer när verket skapats och varar normalt i 70 år efter skaparens död.  


Rätten till sitt verk

Upphovsrättigheterna består av två olika rättigheter – den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska rätten innebär att det bara är upphovsrättsinnehavaren som får göra exemplar av verket (kopiera) och som kan ge tillstånd att göra verket tillgängligt för allmänheten. Dessa rättigheter gör det bland annat möjligt för upphovsmannen att tjäna pengar på det han eller hon har skapat.  
Den så kallade ideella rätten är den moraliska rätten som skyddar upphovsmannens rätt att ha sitt namn på verket och rätten att protestera om verket förändras eller används på ett kränkande sätt. Det är som regel tillåtet att kopiera ett eller några få exemplar av en dvd eller cd till sig själv eller till den närmaste familjen eller vänkretsen (privat bruk). Möjligheten att kopiera för privat bruk gäller dock inte till exempel datorprogram eller hela böcker. Det gäller även att komma ihåg att denna möjlighet inte är någon absolut rättighet utan att den går att avtala bort, till exempel vid försäljning eller uthyrning av film och musik.  


Olaglig fildelning

En stor andel av den information som fildelas är just upphovsrättsskyddat material som sprids utan att upphovsrättsinnehavaren kan kontrollera det eller kräva betalning. Det finns i dag fildelningssystem som gör det möjligt att snabbt sprida stora filer utan att belasta någon enskild värddator. Det finns också system som gör det svårt att avgöra varifrån filen egentligen kommer. Ofta är inträdeskraven till fildelningssystemen att man ska dela med sig av sitt eget lager av musik eller film. De som hittills har blivit polisanmälda har blivit det för att de gjort filer tillgängliga och därmed delat ut dem till andra, inte för att de laddat ned filer. Men att ladda ned olovliga filer är alltså också olagligt.  


Reglerna ligger fast

Frågan har diskuterats mycket i media. De regler som finns om brott mot upphovsrätten ligger fast och gäller även brott som sker via Internet. Det man nu främst arbetar med på Justitiedepartementet är förslag som ska ge rättighetshavarna bättre möjligheter att bevaka sin upphovsrätt.

Den första april 2009 började Ipredlagen att gälla. Lagen ger upphovsrättsinnehavare rätt att via domstol kräva att internetoperatörer lämnar ut information om misstänkta fildelare.

Länkar

Att kunna leva på sitt skapande. Informationsmaterial om upphovsrätt. (Regeringens webbplats)

Fildelning och nedladdning av musik och film m.m. (Regeringens webbplats)

En kvinna med en dator framför sig.

Foto: Forgiss