Rättsväsendet

Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat för att förebygga och utreda brott, pröva brottsliga handlingar i domstol, se till att utdömda straff verkställs samt bevaka brottsoffers rättigheter.

Med rättsväsendet menar man Polisen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Sveriges Domstolar, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten. Det är Justitiedepartementet som ansvarar för rättsväsendets myndigheter. Justitiedepartementet är en del av Regeringskansliet och har ansvar även för lagstiftning inom områdena för civilrätt, statsrätt, processrätt och straffrätt. Chef för Justitiedepartementet är justitieminister Morgan Johansson (s). 

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå sköter även den officiella kriminalstatistiken. 

Brottsoffermyndigheten kan betala ersättning till offer för brott, särskilt för personskador och kränkning, om gärningsmannen inte kan betala och offret saknar försäkring som täcker skadorna. Myndigheten har också ansvar för Brottsofferfonden som kan ge ekonomiskt stöd till olika brottsofferprojekt och är kunskapscentrum i brottsofferfrågor. 

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en specialmyndighet som är den drivande och samverkande kraften i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 

Kriminalvården sköter frivård, häkte och fängelse. Kriminalvården kontrollerar också personer med fotboja och gör personutredningar på personer som åtalats för brott. Häktena ansvarar för brottsmisstänkta personer som sitter häktade och fängelserna ansvarar för dem som döms till frihetsberövande straff och ska sitta i fängelse. 

Polisen förebygger brott, övervakar den allmänna ordningen och säkerheten, bedriver spaning och gör brottsutredningar. 

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. 

Sveriges Domstolars huvuduppgifter är att avgöra tvistemål, brottmål, tvister mellan enskilda och myndigheter, hyres- och arrendetvister samt handlägga rättshjälpsärenden. Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket. 

Åklagarmyndigheten har ansvar för åklagarna. Dessa leder förundersökningar om brott, beslutar om åtal ska väckas, och de för talan i domstolen i brottmål. Åklagarområdena består av 32 allmänna åklagarkammare, som har ett geografiskt arbetsfält ungefär motsvarande ett län.

Andra myndigheter som arbetar med brottsbekämpning är KustbevakningenSkatteverket och Tullverket.

LänkDet svenska rättsväsendet (Regeringens webbplats)

En polis på motorcykel.

Foto: Kristoffer Thessman


Två killar är på en fest och en av dem dricker en öl
Polisen griper Johan efter ett slagsmål på en fest. Vad händer sedan? Testa dina kunskaper om rättsväsendet.