Ungas rättigheter

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att bli behandlat med respekt. Det viktigaste internationella dokumentet som reglerar barns rättigheter är den konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

En konvention är ett avtal som sluts mellan stater. I dag har nästan alla länder sagt att de ska följa barnkonventionen. Sverige var ett av de första länderna som beslutade att göra det, redan 1990.

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer:

  • Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl.
  • Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga.
  • Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

 

Källor: Wikipedia, Barnombudsmannen, Rädda barnen och regeringen

Läs mer

Statistik om barn och unga - Max 18 (Barnombudsmannens webbplats)
Barnkonventionen (Rädda Barnens webbplats) 
Vad är barnkonventionen? (Barnombudsmannens webbplats)
Några viktiga åldersgränser (Barnombudsmannens webbplats)
jagvillveta.se (Brottsoffermyndighetens ungdomssidor)

Två tjejjer håller om varandra. Foto: Bicho/Botvidsson